උණුසුම් පුවත්
Search
breaking

අති විශේෂ මැතිවරණ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරයි

843

මැතිවරණ කොමිසමේ උපදෙස් පරිදි පළාත් පාලන මැතිවරණය අප්‍රේල් මස 25 වැනිදා පැවැත්වීමට දින නියම කරමින් එක් එක් තේරීම්භාර නිලධාරියා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර නිකුත් කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ කොමිසම පැවසුවේ එක් එක් තේරීම්භාර නිලධාරියා විසින් අංක 2322/28 සිට 2322/52 දක්වා වූ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර මගින් එකී මැතිවරණය පැවැත්වීමට දින නියම කර ඇති බවය.