උණුසුම් පුවත්
Search
pension

විශ්‍රාමිකයින් රාජ්‍ය සේවයට යළි බඳවා ගැනීම නවතයි

498

විශ්‍රාමික රජයේ සේවකයන් යළි කොන්ත්‍රාත් පදනම මත රාජ්‍ය සේවයට එක්කර ගැනීම තාවකාලිකව නවත්වා තිබේ.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් අනුව මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ පිළිබඳව අමාත්‍යාංශ ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට ලිඛිතව උපදෙස් නිකුත් කර ඇති අතර රට මේ වන විට මුහුණ දී ඇති තත්ත්වය මත මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

රාජ්‍ය සේවයේ වියදම් පාලනය කිරීමේ තීරණය අනුව මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇතැයි ද වාර්තා වේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.