උණුසුම් පුවත්
Search
register

රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මහජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්

180

ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් සේවා සහ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් සපයනු ලබන උපත්, විවාහ, මරණ සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම් දින 02කට සීමා කරන බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඒ අනුව එම සේවා සඳුදා සහ බදාදා දින දෙකෙහි පමණක් සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.