උණුසුම් පුවත්
Search
fuel

ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රයට යළිත් ලියාපදිංචි වන ලෙස දැනුම් දීමක්

294

පද්ධතියේ මතුව ඇති තාක්ෂණික ‌දෝෂයක් හේතුවෙන් ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය සඳහා ලියාපදිංචි වූවන් බොහෝ දෙනෙකු වෙත නැවත ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන දැනුම් දී ඇත.

අද (20) දින 1919 අංකය හරහා කෙටි පණිවුඩයක් මාර්ගයෙන් මේ බව දැනුම් දී තිබේ.

මේ අනුව ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය සඳහා මින් පෙර සාර්ථක ලෙස QR කේතය ලබා ගත් බොහෝ දෙනෙකුට නැවත වරක් අදාළ ‌QR කේතය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි වීමට සිදුවනු ඇත.

image 387Leave a Reply

Your email address will not be published.