උණුසුම් පුවත්
Search
pm

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පහසුවෙන් ඉන්ධන ගන්න ඉක්මනින් විස්තර ඉල්ලයි

200

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ඉන්ධන පහසුවෙන් ලබාදීම සඳහා එක් වාහන අංකයක් ලබා දෙන්නයි පාර්ලිමේන්තු පරිපාලනය විසින් මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහන අංකයක් සහ එහි ඉන්ධන වර්ගය කඩිනමින් තමන් වෙත දනුම් දෙන්නයි පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා දැනුම්දුන් බවයි පැවසෙන්නේ.

ඒ සමඟම රියදුරු නම සහ හැඳුනුම්පත් අංකයත් එවන ලෙසයි පවසා ඇත්තේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *