උණුසුම් පුවත්
Search
6

නව කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන්න

106

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නව කැබිනට් මණ්ඩලය පහතින් දැක්වෙනවා.

image 422Leave a Reply

Your email address will not be published.