උණුසුම් පුවත්
Search
health

සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට අද ඉන්ධන ලබාගත හැකි පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව මෙන්න

125

සෞඛ්‍ය සේවකයින් සඳහා අද (සිකුරාදා 01) දිනයේ ඉන්ධන ලබාදීමේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 92කදි සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට අද දිනයේ ඉන්ධන ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ටෝකන් පත් ලබාගත් සෞඛ්‍ය සේවකයින් සඳහා එම අවස්ථාව හිමි වේ.

අදාළ ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින්.

image
image 1Leave a Reply

Your email address will not be published.