උණුසුම් පුවත්
Search
price

අද මැදියම් රැයේ සිට ඉහළ යන නව මද්‍යසාර මිල ගණන් මෙන්න

723

සියලුම වර්ග වල මත්පැන්, වයින්, බියර් ආදී නිෂ්පාදන සදහා වන නිෂ්පාදන බද්ධ අද (03) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 20%කින් ඉහළ දමා ඇත.

ඒ සමගම සාමාන්‍ය දුම්වැටි බද්ධ ද 20%කින් ඉහළ දමා ඇති අතර විශේෂ වර්ගයේ දුම්වැටියක නිෂ්පාදන බද්ධ 98%කින් ඉහළ දමා තිබේ.

මිලිලීටර 750ක දේශීය අරක්කු බෝතලයක මිල රුපියල් 206කින් ඉහල යන අතර විදේශීය මත්පැන් බෝතලයක මිල රුපියල් 266කින් ඉහල යයි.

4.8%ක බියර් මිලිලීටර 625 කෑන් එකක් රුපියල් 21කින්, 8.8% ක බියර් කෑන් 1ක රුපියල් 39කින්ද ඉහළ යයි.

ඒ අනුව රුපියල් 90ක් වූ දුම්වැටියක් රුපියල් 105ක් දක්වාත්, රුපියල් 85ක් වූ දුම්වැටියක් රුපියල් 100ක් දක්වාත්, රුපියල් 70ක් වූ දුම්වැටියක් රුපියල් 80 දක්වාත්, රුපියල් 60ක් වූ දුම්වැටියක් රුපියල් 70ක් දක්වාත්, මිලිමීටර් 60ට නොවැඩි රුපියල් 15ක් වූ දුම්වැටියක් රුපියල් 24ක් දක්වාත් ඉහල යනු ඇති.