උණුසුම් පුවත්
Search
gold

රත්තරන් මිල පහළට

68

පසුගිය මාසයට වඩා සැප්තැම්බර් මාසය තුළ රත්තරන් මිලෙහි අඩුවීමක් සිදුව තිබෙනවා.

කැරට් 24 පවුමක මිල රු. 170,600ක්
කැරට් 22 පවුමක මිල රු. 156,450ක්

අනෙකුත් රත්‍රං වල මිල ගණන් පහතින්.

image 212