උණුසුම් පුවත්
Search
water bill

”වතුර බිල ඊමේල් වලින් ගන්න” – ජල පාරිභෝගිකයින්ට පණිවුඩයක්

596

ජල පාරිභෝගිකයින්ට සිය බිල්පත ඊමේල් මගින් ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වන ලෙස ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙනු ලබනවා.

ඒ සඳහා 07193 99999 අංකයට ජල ගිණුම් අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය යොමුකළ යුතු වනවා.

කෙසේ නමුත් ඉදිරි මාස 03ක කාලය සඳහා ජල බිල්පත් මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය කරන කඩදාසි මණ්ඩලය සතුව පවතින බවත් ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය වාණිජ සාමාන්‍යාධිකාරී පියල් පත්මනාථ පවසනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.