උණුසුම් පුවත්
Search
gali

මළපවාහන ගාස්තු වැඩි කෙරේ

125

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජල පවාහන මන්ඩලය නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන මළපවාහන ගාස්තු ඉහළ නංවා ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

image 523Leave a Reply

Your email address will not be published.