උණුසුම් පුවත්
Search
school 1

පාසල් නිවාඩුව තවත් දිගු කරයි

253

පාසල් නිවාඩුව දීර්ඝ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජුලි 15 දක්වා පාසල් නිවාඩු ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර ඇත්තේ.

image 132Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *