උණුසුම් පුවත්
Search
high

විදුලි බිල අහස උසට – කප්පාදුව නවතියි

312

අද (16) සිට විදුලිය විසන්ධි නොකරන බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසා තිබේ. විදුලි බිල වැඩි කිරීම හේතුවෙන් අවශ්‍ය ඉන්ධන මිලට ගෙන විදුලි සැපයුම අඛණ්ඩව ලබාදීමට හැකි නිසා විදුලිය විසන්ධි නොකරන බව ඒ අනුව දන්වා තිබේ.

නොයෙකුත් වාද විවාද වලින් පසු 66% කින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ඊයේ අනුමැතිය ලබාදුන් අතර විදුලි බිල ගෙවා ගැනීමට ආර්ථික අපහසුතා ඇති පුද්ගලයින් පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරියේදී තීරණයක් ගනු ඇතැයි දන්වා තිබේ.

ඊයේ (15) සිට නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒකක 200 වැඩියෙන් භාවිත කරන නිවසක විදුලි ගාස්තු ඉහළ නංවා ඇත්තේ 32% කිනි. ඒකක 90 ක් භාවිත කරන නිවසක විදුලි බිල වැඩිවීම 248% කි.

නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය අනුව ඒකක 60ක් භාවිත කරන නිවසක විදුලි බිල 276% කින් ද ඒකක 30ක් භාවිත කළ නිවසකට විදුලි බිල 261% කින්ද විදුලි බිල වැඩි වනු ඇත.

විදුලි බිල ඉහළයාම වෙනස්වන ආකාරය සංක්ෂිප්තව මෙසේය.

ඒකක 30 ක් භාවිත කළ නිවසට පෙර රු 360 ක බිල ඉදිරියට රු 1300
ඒකක 60 ක් භාවිත කළ නිවසට පෙර රු 680 බිල ඉදිරියට රු 2,560
ඒකක 90 ක් භාවිත කළ නිවසට පෙර රු 1800 බිල ඉදිරියට රු 4430
විදුලි බිල ඉහළයාම වෙනස්වන ආකාරය විස්තරාත්මකව මෙසේය.
නිවෙස් වල මුල් ඒකක 30ට අදාළව දැනට එක් ඒකකයක් සඳහා අය කරන රුපියල් 8 ක ගාස්තුව රුපියල් 30 දක්වා වැඩි කෙරේ. එනම් තුන් ගුණයක වැඩි කිරීමකට ආසන්නය. එහි ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 400 දක්වා වැඩි කෙරේ.

නිවෙස් වල ඒකක 31 සිට 60 දක්වා දැනට එක් ඒකකයකට අය කරන රුපියල් 10 ක ගාස්තුව රුපියල් 37 දක්වා වැඩි කරනු ඇත. එනම් වැඩි කිරීම හතර ගුණයකට ආසන්නය. එම කාණ්ඩයේ ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 550 දක්වා වැඩි කරනු ඇත.

නිවෙස් වල ඒකක 61 සිට 90 දක්වා කාණ්ඩය යටතේ දැනට අය කරන රුපියල් 16 ක ගාස්තුව රුපියල් 42 දක්වා වැඩි කරනු ඇත. එනම් වැඩි කිරිල්ල තුන්ගුණයකටත් වඩා වැඩිය. එම කාණ්ඩයේ ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 650 දක්වා වැඩි කර තිබේ.

නිවෙස් වල ඒකක 91 සිට 120 දක්වා කාණ්ඩයට සහ ඒකක 121 සිට 180 දක්වා කාණ්ඩයට දැනට අය කරන රුපියල් 50ක ගාස්තුව මෙන්ම ඒකක 181ට වැඩි සෑම ඒකකයක් සඳහා දැනට අය කරන රුපියල් 75ක ගාස්තුවේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නොමැත.

නමුත් ඒකක 91 සිට 120 දක්වාත් ඒකක 121 සිට 180 දක්වාත් ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 1500 දක්වා වැඩි කර ඇත.

ආගමික ස්ථාන හා පුණ්‍යස්ථාන සඳහා පළමු ඒකක 30 සඳහා ඒකකයකට අයකළ රුපියල් 08ක ගාස්තුව රුපියල් 30 දක්වා වැඩි කර ඇත. එයද හතර ගුණයකට ආසන්න වැඩි කිරීමකි. ඒකක 31 සිට 90 දක්වා කාණ්ඩය යටතේ රුපියල් 15ක්ව පැවති ඒකකයක මිල රුපියල් 37ක් දක්වා වැඩි කර තිබේ. එය දෙගුණයකට අධික වැඩි කිරීමකි.

ආගමික ස්ථාන හා පුණ්‍යස්ථාන සඳහා ඒකක 180ට වැඩි සෑම ඒකකයකටම අයකළ රුපියල් 32 ක ගාස්තුව රුපියල් 50 කට වැඩි කර තිබේ.

ආගමික ස්ථාන හා පුණ්‍යස්ථාන සඳහා මුල් ඒකක 30ට අය කළ රුපියල් 90 ක ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 400 දක්වාත්, ඒකක 31 සිට 90 දක්වා කාණ්ඩයට රුපියල් 120 ක ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 550 දක්වාත්, 180ට වැඩි කාණ්ඩය සඳහා අය කළ රුපියල් 1500 ක ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 2000 දක්වාත් වැඩි කර තිබේ.

කර්මාන්ත අංශය සඳහා පළමු ඒකක 300 කාණ්ඩය යටතේ එක් ඒකකයකට අය කළ රුපියල් 20 ක ගාස්තුව වැඩි කර ඇත්තේ රුපියල් 26 ක් දක්වා පමණකි.

කර්මාන්ත අංශය සඳහා පලමු ඒකක 300 සඳහා අය කළ රුපියල් 960 ක ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 1200 දක්වාත්, ඒකක 300ට වැඩි ‍සෑම කර්මාන්තයක් සඳහාම අය කළ රුපියල් 1500ක ස්ථාවර ගාස්තුව වැඩි කර ඇත්තේ රුපියල් 1600 දක්වා පමණකි.

පොදු කාර්යන්, හෝටල් සහ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා පළමු ඒකක 180ට අඩු කාණ්ඩයට රුපියල් 25ක් පැවති ඒකකයක මිල රුපියල් 40ක් දක්වාත්, ඒකක 180ට වැඩි කාණ්ඩය සඳහා අය කළ රුපියල් 32 ක ඒකක ගාස්තුව රුපියල් 47 දක්වාත් වැඩි කර තිබේ.

පොදු කාර්යන්, හෝටල් සහ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා පළමු ඒකක 180 සඳහා අය කළ රුපියල් 360ක ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 1000 දක්වාත්, ඒකක 180ට වැඩි කාණ්ඩ සඳහා අය කළ රුපියල් 1500ක ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 1600 දක්වා වැඩි කර තිබේ.

image 150