උණුසුම් පුවත්
Search
china and india

ශ්‍රී ලංකාවට ණය දුන් රටවල් අතරින් චීනය අභිබවා ඉන්දියාව ඉදිරියට

99

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ද්විපාර්ශවික ණය හිමියා වෙනස් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබා දී ඇති ප්‍රධානතම ද්විපාර්ශවික ණය හිමියා බවට පත් වීමට ඉන්දියාව මෙම වසරේදී සමත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ චීනය අභිබවමින් ඉන්දියාව මෙම වසරේ පළමු මාස 04 අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති මුළු ණය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 968ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ.

2017 වසරේ සිට 2021 දක්වා වසර 05ක කාලයක් තුළ මෙරට විශාලතම ද්විපාර්ශ්වික ණයහිමියා වූ චීනය ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 947 ක ණය ප්‍රමාණයක් ලබා දී තිබෙනවා.