උණුසුම් පුවත්
Search
paribogika

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

91

සියලු වෙළෙඳ භාණ්ඩ වල ඇසුරුමෙහි මිල, බර ඇතුළු තවත් තොරතුරු කිහිපයක් ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්යය කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ශෝධිත පනතට අනුව එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව පාරිභෝගිකයා සිල්ලර මිලට ගනු ලබන සියලු වෙළෙඳ භාණ්ඩවල ඇසුරුමෙහිදි පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි උපරිම සිල්ලර මිල බර හෝ පරිමාව, නිෂ්පාදිත දිනය හා ඇසුරුම් කළ දිනය කල්ඉකුත් වන දිනය නිෂ්පාදකයාගේ නම සහ ලිපිනය ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩයක් නම් ආනයනකරුගේ විස්තර මුද්‍රණය කිරීමෙන් හෝ ගැලවිය නොහැකි ලේබලයක් මඟින් සටහන් කර තිබීම අනිවාර්යය වේ.

එසේ නොමැතිව වෙළෙඳ භාණ්ඩ කිසිවක් සැදීම, ආනයනය, නිෂ්පාදනය, ගබඩා කිරීම, බෙදා හැරීම, ඇසුරුම් කිරීම, විකිණිම හෝ විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සිය ගැසට් නිවේදනය මඟින් පෙන්වා දී ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published.