උණුසුම් පුවත්
Search
southern

දකුණු පළාත් සභාව යටතේ වන සියලු පාසල් දින 05ම පැවැත්වීමට තීරණයක්

105

දකුණු පළාත් සභාව යටතේ පාලනය වෙන රජයේ සියලුම පාසල් හෙට (25) සිට සතියේ දින 05ම පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

පැවති තත්ත්වයත් සමග පාසල් පැවැත්වීම තාවකාලිකව නතර කර තිබු අතර හෙට සිට පියවර කිහිපයක් යටතේ යළි පාසල් ආරම්භ කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

එවන් පසුබිමක දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා තීරණය කර ඇත්තේ දකුණු පළාත් සභාව යටතේ පාලනය වෙන රජයේ සියලුම පාසල් හෙට (25) සිට සතියේ දින 05ම පැවැත්වීමටයි.

කෙසේ වෙතත් ප්‍රවාහන අපහසුතා මත පාසල් වෙත පැමිණීමට අපහසුතා පවතින ගුරුභවතුන් සහ කාර්යය මණ්ඩලය ඒ පිළිබඳව විදුහල්පතිවරයා දැනුවත් කළ යුතු බවද දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්.
Leave a Reply

Your email address will not be published.