උණුසුම් පුවත්
Search
gold

මෙරට රන් මිලේ පැහැදිලි වෙනසක්

1928

පසුගිය කාලයේ වේගයෙන් ඉහළ ගිය රන් මිල මේ වන විට තරමක් අඩුවෙමින් පවතිනවා.

අද (07) දිනයේ රන් මිලෙහි සීඝ්‍ර අඩු වීමක් සිදුව ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව අද ලංකාවේ රන් මිල පහතින් දැක්වේ.

*රන් අවුන්ස – රු. 645,439.00
*කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.22,770.00
*කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු. 182,150.00
*කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු. 20,880.00
*කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු. 167,000.00
*කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු. 19,930.00
*කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු. 159,400.00