උණුසුම් පුවත්
Search
law case

නඩු කටයුතු සීමා කරන ලෙස දන්වමින් චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් වෙයි

132

අතවශ්‍ය නඩු කටයුතු වෙනුවෙන් පමණක් අධිකරණ කටයුතු පවත්වාගෙන යන ලෙස අධිකරණ සේවා කොමිසම සියළු අධිකරණ විනිසුරුවරුන් වෙත චක්‍රලේඛනයක් මඟින් දැනුම් දී ඇත.

ඉන්ධන හිඟකම සහ පොදු ප්‍රවාහනයේ ඇති දුෂ්කරතා සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගන්නා ලෙස අදාළ චක්‍රලේඛනය මඟින් දැනුම් දී ඇත.

නඩු කටයුතු කල් දැමීම හා කරුණු සම්බන්ධයෙන් නීතීඥ සංගම් සමඟ ද සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ද එම චක්‍රලේඛනය මඟින් වැඩිදුරටත් දැනුම් දී ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published.